Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiet som bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilket avstånd som gäller beror på vilken klass eleven går i. Däremot ingår inte resor till och från fritidshem och förskola.

Skolskjuts ingår i vår ordinarie planering inför läsårsstarten och löpande under läsåret. Därför behövs normalt ingen särskild ansökan om barnet behöver skolskjuts på grund av lång skolväg. 

I vissa fall behöver du dock ansöka om skolskjuts:

  • När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda vårdnadshavarna.
  • När en vårdnadshavare vill visa på trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet i ansökan.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende eller vid särskilda skäl

Här finns mer information om våra regler för skolskjuts

Mer information om skolskjuts

Alla förskoleklasselever får kostnadsfri skolskjuts till förskoleklassen om skolvägens längd är tre kilometer eller längre. För att få skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen ska avståndet vara två kilometer eller längre. Bor eleven på två adresser, så kallat växelvis boende, får eleven gratis skolskjuts från sin folkbokföringsadress.

Elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens hem, det vill säga folkbokföringsadress, till hemskola, är minst:

  • tre kilometer, för barn i årskurs 1-3
  • fyra kilometer, för barn i årskurs 4-9.

Påstigningsplatsen för skolskjutsen placeras så att avståndet mellan elevens hem och hållplatsen inte är alltför långt. För årskurs 1-3 ska avståndet till hållplatsen inte vara längre än två kilometer. För årskurs 4-9 ska avståndet till hållplatsen inte vara längre än tre kilometer.

Elever som går i gymnasieskolan och som har längre än sex kilometer till skolan har rätt till busskort. Om du är folkbokförd i en annan kommun så är det din hemkommun som fattar beslut om du har rätt till busskort. Busskortet gäller dygnet runt under läsåret.

Grundsärskoleelever i årskurs 1-9 har rätt till skolskjuts till och från skolan. Detta gäller inte mellan fritidshem och hemmet om det inte finns särskilda skäl. 

Elever i kommunal gymnasiesärskola kan få skolskjuts om eleven anses behöva skjuts. Det som avgör är exempelvis färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen är i så fall gratis och sker inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.

Elever som väljer att gå i annan skola än hemskolan (den skola som kommunen normalt placerat eleven i) eller i fristående skola, har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.

I samband med ett eventuellt skolbyte informerar vi vårdnadshavare om detta.

Elever som går i grundskolan och grundsärskolan och som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens hemskola uppfyller kommunens avståndsgränser.

Växelvis boende innebär att en elev bor på två adresser i Kristinehamns kommun, normalt halva tiden vardera i ett regelbundet mönster, hos vårdnadshavare som har gemensam vårdnad. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser och eleven ska vara skriven på en av dessa.

Skolskjuts eller kostnadsfria resor med linjetrafik eller befintlig skolskjutsning anordnas inte till vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun.

För elever i förskoleklass med växelvis boende prövas rätt till skolskjuts bara utifrån elevens folkbokföringsadress.

Om du som vårdnadshavare inte är nöjd med ett beslut om skolskjuts, kan du begära omprövning. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de bestämmelser som gäller för rätt till skolskjuts. Alla förutsättningar som kan ge eleven rätt till skolskjuts ska prövas. 

Vid olycka, skadegörelse, bråk eller någon annan incident på eller i samband med skolskjutsen ska en incidentrapport fyllas i och skickas in.

Rapportera incident vid skolskjuts

Kontaktuppgifter

Anna Hedlund - skolskjutsansvarig
anna.hedlund@kristinehamn.se

0550-882 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".