Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Handlingar och ritningar du kan behöva

Vi ses gärna digitalt! Boka ditt möte med oss på bygglovsavdelningen via vår e-tjänst eller kontakta oss via vår servicetelefon 0550-880 60. Via servicetelefonen finns vi tillgängliga vid klockan 9-16 måndag, onsdag och torsdag, klockan 9-12 på fredagar. Bygglovsavdelningen och övrig personal inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen nås tillsvidare enbart via videolänkmöten och telefonsamtal. Håll i, håll ut! Varmt välkomna!

Alla ritningar och handlingar du lämnar in måste vara fackmannamässigt gjorda, så att alla kan förstå vad du vill göra. Ritningarna ska också vara måttsatta.

Här kan du läsa mer om vilka handlingar du kan behöva. Läs mer om när du behöver bygglov här.

En kontrollplan är det samlade dokument vilket beskriver vilka kontroller du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL).

För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet som krävs i dessa ärenden. Större projekt kan vara till exempel nybyggnad av en villa, eller att bygga till en våning. 

Kontrollplanen ska redogöra vilka kontroller som kommer att utföras, vem som kommer att kontrollera och hur kontrollen kommer att genomföras samt mot vilket underlag kontrollen kontrolleras mot.

Kontrollplanen ska kompletteras med två punkter - från och med 1 augusti 2020

Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen (PBL), och lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020. Ändringen innebär att kontrollplanen även ska innehålla uppgifter om:

 • Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
 • Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Om din åtgärd är en lov- eller en anmälningspliktig rivningsåtgärd som kräver en kontrollplan, ska fokus i kontrollplanen vara att minska åtgärdens miljöpåverkan genom lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt att ge förutsättningar för att återanvända och återvinna rivningsavfall.

I kontrollplanen bör det finnas tomt utrymme finnas för noteringar om datum, signatur och resultatredovisning om verklig mängd samt hänvisning till vågsedlar eller kvitton.

Det måste göras en inventering av det material som ska rivas innan en kontrollplanen för rivning kan upprättas.

Rivningskontrollplanen ska redogöra för:

1. Byggnadsbeskrivning. Byggnadstyp, byggår, ombyggnadsår, byggnadsyta, antal våningar, huvudsakliga ingående byggmaterial i grund, stomme och tak, nuvarande användning (år) och tidigare användning(år).

2. Rivningens omfattning.

3. Materialinventering. Inventeringens ingående avfallsslag, inventeringens omfattning, risk för markföroreningar, risk för förorening i byggnadsdelar

4. Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande, mängd och hantering

5. Övrigt avfall, mängd och hantering.

För vissa lov- eller anmälanpliktiga åtgärder ska du som byggherre ha en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig byggherren med sakkunskap och måste vara certifierad för uppdraget. Den kontrollansvarige ska tillsammans med dig ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Du kan söka certifierad kontrollansvarig på Boverkets hemsida

En nybyggnadskarta krävs i allmänhet bara om du bygger nytt fritidshus eller enbostadshus, samt vid större nybyggnationer. 

Nybyggnadskartan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån samt även till exempel marknivåer, va-ledningar, detaljplanebestämmelser, gatubelysning med mera. Kartan ska redovisa den nya byggnadens färdig golvhöjd, avstånd till tomtgräns med minst två mått så att husets placering fixeras och markera hus som ska rivas. 

Se exempel på nybyggnadskarta

Du kan beställa en nybyggnadskarta genom kart-, mät- och GIS-avdelningen. 

Läs mer om nybyggnadskarta

 

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Du ska redovisa på situationsplanen den nya byggnaden eller tillbyggnaden och deras färdiga golvhöjd (FG), samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnadens eller tillbyggnadens placering fixeras. 

Du ska även redovisa eventuella nya murar, ny markuppfyllnad, tillgängliga in- och utfarter, gångväg till entrén och parkeringsplats samt om något kan behövas rivas om det krävs för åtgärden.

Situationsplanen ska helst vara uppritad i skala 1:400 eller 1:500.

Du kan beställa en situationsplan hos byggavdelningen som du kan använda till att rita upp din byggnation eller annan åtgärd, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Se exempel på situationsplaner

Situationsplan nybyggnad villa

Situationsplan nybyggnad tillbyggnad

Situationsplan nybyggnad garage

Situationsplan nybyggnad plank

I en markplaneringsritning redovisar du eventuella nya murar, markuppfyllnad/schaktning, in- och utfart, gångväg till entrén och parkeringsplats samt hur dagvattnet ska tas omhand. 

Se exempel på olika markplaneringsritningar

Markplaneringsritning nybyggnad villa

Markplaneringsritning nybyggnad garage

Markplaneringsritning nybyggnad tillbyggnad

I planritningen ska du ange rummens funktion och yta. Planritningen ska vara möblerad, vilket innebär att du genom att rita in möbler på ritningen ska kunna visa att du uppfyller tillgänglighetskraven och bostadsutformningen. Det finns regler för alla rum, exempelvis måste en toalett med dusch gå att använda med en inomhusrullstol, vilket innebär att det ska finnas plats att vända rullstolen, plats bredvid toaletten för rullstol samt plats för en medhjälpare på andra sidan. Att du redovisar en möblerad planritning innebär inte att du sedan måste placera möblerna på just det sättet, men att rummen  kan  möbleras så att det uppfyller alla rumskrav och tillgänglighetskrav.

Bostadshus ska visa att entréplanet ska vara tillgängligt (undantag fritidshus), vilket innebär att lutningen mellan parkeringsplatsen och entrédörren maximalt får vara 1:20 och att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc med dusch, plats för sittgrupp och sovrum. 

Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen, om sektionsritning krävs. 

Planritningen ska helst vara i skala 1:100 och vara måttsatt. 

Se exempel på olika planritningar

Planritning nybyggnad villa

Planritning nybyggnad garage

Planritning nybyggnad tillbyggnad

En fasadritning ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör.

Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska du också redovisa marklinjer till närliggande tomtgräns. 

Se exempel på olika fasadritningar

Fasadritning nybyggnad villa

Fasadritning nybyggnad garage

Fasadritning tillbyggnad

Ritning plank

En sektionsritning ska visa genomskärningen av byggnaden och redogöra för våningshöjder och färdigt golv (FG). 

Sektionsritningen ska helst vara uppritad i skala 1:100.

Se exempel på olika sektionsritningar

Sektionsritning nybyggnad villa

Sektionsritning nybyggnad garage

Sektionsritning tillbyggnad

 

Alla tidsbegränsade bygglov måste ha en avvecklingsplan.

Här ska du redovisas varför bygglovet enbart ska vara av tidsbegränsad karaktär, hur du har tänkt ta bort den tillfälliga åtgärden när tiden löpt ut och hur platsen ska återställas. Du ska också ange en uppskattad kostnad för avvecklingen samt tidsåtgången.

Beroende på åtgärder kan utöver handlingarna som nämns ovan även krävas andra handlingar. Det kan till exempel vara: 

 • konstruktionsritningar
 • VA-ritning
 • exteriörredovisning
 • intyg om skydd mot förvanskning
 • tillgänglighetsredovisning
 • brandskyddsbeskrivning
 • arbetstagarnas yttrande
 • radonmätning
 • energiberäkning
 • färdigställandeskydd
 • foto med mera. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid, 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre. Boka tid för rådgivning via vår e-tjänst, du väljer om vi ses via länk eller hörs via telefon. Varmt välkommen!

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".