Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Svartbygge och andra åtgärder utan tillstånd

Det är inte tillåtet att påbörja eller genomföra en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov, anmälan eller strandskyddsdispens utan att ha fått lov, startbesked eller dispens samt att beslutet måste ha vunnit laga kraft innan man får starta eller påbörja (överklagningstiden har passerat cirka fyra veckor efter beviljat beslut). Det kan vara ett brott mot till exempel plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) eller plan- och byggförordningen (PBF).

Miljö- och byggnadsnämnden får förelägga den som har byggt utan lov/startbesked/dispens att riva det som har byggts, eller att återställa byggnaden eller marken i ursprungligt skick. Föreläggandet kan kopplas med vite eller sanktionsavgift. Den som bryter mot strandskyddet blir även åtalsanmäld till polisen.

Bygglov eller startbesked i efterhand

Det är bestämmelserna i detaljplanen, områdesbestämmelserna samt bestämmelserna gällande strandskyddet med mera som avgör om det går att bevilja bygglov eller startbesked i efterhand.

Om det går att bevilja bygglov eller startbesked i efterhand så är det miljö- och byggnadsnämnden som tar beslut om bygglov eller startbesked i efterhand.

Vid beslut i efterhand tar vi ut en bygglovs- eller startavgift samt en sanktionsavgift. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på vilken åtgärd det rör sig om. 

Kommunens byggavdelning har även tillsyn över

  • Ovårdade tomter eller byggnader (att inte klippa sin gräsmatta innebär inte att tomten är ovårdad).
  • Vildvuxna häckar och träd som skymmer sikten för trafiken eller hänger ut över trottoar eller väg (vårdade trädgårdar som har träd och växtlighet som inkräktar på grannars fastigheter hanteras civilrättsligt och är inga ärenden som hanteras av kommunen).
  • Olovliga byggnader
  • Brott mot strandskyddet
  • Lekplatser
  • Balkonger, ovk (obligatorisk ventilationskontroll), hissar, rulltrappor, mekaniska portar och väggar
  • Tillgängligheten på allmänna platser

Vill du anmäla någon sådan åtgärd kan du göra det via mejl eller till vår servicetelefon, se kontaktuppgifter här nedanför. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid, 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre. Boka tid för rådgivning via vår e-tjänst, du väljer om vi ses via länk eller hörs via telefon. Varmt välkommen!

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".