Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Tellus

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att inkomma med intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Gamla Kyrkogatan/Österlånggatan/Nya Kyrkogatan i Kristinehamn.

Vi ser ett behov av nybyggnation av bostäder i kommunen, och som ett led i detta arbete erbjuder vi nu marknaden en centralt belägen och detaljplanelagd mark.

Denna intresseanmälan syftar till att hitta intressenter som vill bygga flerbostadshus och eventuellt i kombination med centrumändamål.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska innehålla:

  • beskrivning, vilken ska utgå från punkterna gestaltning, utemiljö, hållbarhet, genomförbarhet.
  • enklare idéskiss, gärna tillsammans med referensbilder

För kommunens val av byggherre ska även följande information lämnas:

  • Beskrivning av byggherren samt ekonomisk information som visar byggherrens förmåga att genomföra bostadsprojektet.
  • Referensprojekt som visar företagets förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt.
  • Namn, adress och organisationsnummer till byggherren samt kontaktuppgifter (tfn/mobil och
    e-postadress) till minst en kontaktperson.

Intresseanmälan ska lämnas senast 31 mars 2021. 

Du kan också skicka in intresseanmälan via vanlig post till:

Kristinehamns kommun
Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn

Märk försändelsen ”Intresseanmälan Tellus”.

Område

Del av fastigheten Kristinehamn Tellus 9, 4 900 kvm kvartersmark.

Öppna som karta som PDF. 

Fastighetsbildning

Området kommer att fastighetsbildas som en fastighet omfattande hela detaljplaneområdet. Eventuell ytterligare uppdelning av området i flera fastigheter ansöks om och bekostas av byggherren.

Detaljplan

Detaljplan för del av kvarteret Tellus vann laga kraft 2008-01-07. Markområdet är planlagt som kvartersmark för bostäder och centrum i två till fyra våningar. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värden.

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats och svarar därmed för utbyggnad och skötsel av denna. Gatukostnadsersättning utgår inte.

Markpris

Markpriset kommer att läggas fast utifrån värdering av den byggrätt som detaljplanen medger.

Avgifter

Planavgift inkluderas i markpriset. Avgifter för VA-anslutning, bygglov etc. utgår enligt taxa.

Markanvisningsavtal

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. När kommunen beslutat om val av byggherre tecknas ett avtal för markanvisning som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen.

Markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och byggherren senast tre (3) månader efter tilldelad markanvisning.

Innan beslut om markanvisning fattas gör kommunen en bedömning av byggherrens kreditvärdighet. I bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft.

Behörighet

Byggherren ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i det land där byggherrens verksamhet är etablerad. Uppgifterna kommer att kontrolleras av kommunen hos berörd myndighet

Kopia på registreringsbevis eller motsvarande i annat EU-land, inte äldre än 6 månader och F-skattebevis lämnas efter anmodan.

Ekonomisk ställning

Byggherren ska ha ekonomiska och finansiella förutsättningar att genomföra projektet. Kommunen kommer att kontrollera byggherrens ekonomiska och finansiella förutsättningar via Creditsafe. Byggherren ska i riskintyg från Creditsafe ha lägst rating god kreditvärdighet eller motsvarande hos annat ratinginstitut.  

Byggherren;

  • får inte vara i konkurs eller är föremål för insolvens, eller likvidationsförfaranden
  • får inte vara föremål för tvångsförvaltning
  • får inte ingått ackordsuppgörelse med borgenär, eller har avbrutit sin näringsverksamhet

Uppgifterna kommer att kontrolleras av kommunen hos berörd myndighet eller kreditinstitut.

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter - Uppgifter från Skatteverket

Kommunen eftersträvar samarbete med enbart seriösa byggherrar och har därför ett samarbete med Skatteverket om förebyggande information. Samarbetet med förebyggande information innebär en kontroll av en byggherres skattestatus. Byggherren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Kontroll kommer att göras av kommunen hos Skatteverket. 

Val av byggherre görs av en tjänstemannagrupp och baserad utifrån en bedömning av följande:

Gestaltning

Beskriv hänsynstagande till gällande detaljplan och omgivningens kulturhistoriska värden.

Utemiljö

Beskriv utemiljön – dess utformning, funktion och kopplingar.

Hållbarhet

Beskriv ställningstagande till hållbart byggande.

Genomförbarhet

Tidplan för byggnation.

För att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små, ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom specifika områden, kommer även denna aspekt att påverka kommunens val av byggherre. Förslag och idéer som inte överensstämmer med gällande detaljplan godkänns inte.

Fri prövningsrätt

Kristinehamns kommun har fri prövningsrätt och förbehåller sig rätten att förkasta samtliga inkomna intresseanmälningar.

Kommunikation om beslut

Beslut om val av byggherre kommer att skickas via e-post till alla som lämnat in intresseanmälan. 

Kontaktuppgifter

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".