Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Dagvatten och dränering

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. 

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret.

Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten minskar du risken för översvämningar inne på din fastighet. Du hjälper även till att minska kostnader och belastningar på kommunens avloppspumpstationer och reningsverk.

Mer om det kan du läsa i vår broschyr om dagvatten till dig som är fastighetsägare.

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i till exempel din eller din grannes källarbrunn och orsaka översvämningsskador.

Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar. Du hjälper också till att minska kostnader och belastning på våra reningsverk genom att leda bort dagvattnet från din fastighet utan att det hamnar i avloppsledningarna.

  • Dagvatten gata betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering.
  • Dagvatten fastighet betalas av alla kunder där dagvatten tas omhand via kommunala dagvattensystem från fastigheten. Vissa fastigheter hanterar dagvattnet från stuprör inom egen fastighet, till exempel i form av stenkista, och de behöver inte betala den typen av dagvattenavgift.

Här beskrivs tre alternativ till anslutning av dagvattnet beroende på om du har hus med eller utan källare.

Hus med källare

Har du hus med källare och det inte går att leda dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet med självfall kan du behöva en pumpanläggning. 

Har du en dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn som leder dagvattnet till reningsverket via spillvattenledning måste du leda om dagvattnet till kommunens dagvattenledningar. Observera att detta inte gäller spygatter (golvbrunnar) vid till exempel garagenedfarter och källare. Eftersom dämningsnivån ligger i gatunivå finns risk att källare översvämmas via en spygatt om dagvattenledningen i gatan är full. Läs mer om risker vid översvämning inne på fastighet här. 

Har du ett hus med källare och stuprör som leder ner i marken kan du ha två olika brunnar i trädgården. Den ena brunnen är en dagvattenbrunn, dit regnvatten från taket ska ledas. Den andra brunnen är en dräneringsbrunn, dit dräneringsvatten från husets källargrund ska ledas. Brunnarna kan vara anslutna till den ledning som går till reningsverket, spillvattenledning eller till det kommunala dagvattennätet. 

Om inte huset har fått ny dränering under de senaste 15 åren är det troligt att både dagvatten från taket och dräneringsvatten leds till reningsverket. Så får det inte vara längre. Du måste leda om vattnet till det kommunala dagvattennätet. 

Om det inte går att leda dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet med självfall kan du behöva en pumpanläggning. Läs mer om detta under fliken Pumpanläggning för dag- och dränvatten.

Hus utan källare

Om du har hus utan källare kan förmodligen dagvattnet från taket och dräneringsvattnet från grunden ledas till det kommunala dagvattennätet med självfall. Annars kan du behöva en pumpanläggning. 

Har du en dagvattenbrunn eller dräneringsbrunn som leder dagvattnet till reningsverket via spillvattenledningar, måste du leda om dagvattnet till kommunens dagvattenledningar. 

Har du hus utan källare och stuprör som leder ner i marken, kan du ha två olika brunnar i trädgården. Den ena brunnen är en dagvattenbrunn dit regnvatten från taket ska ledas. Den andra brunnen är en dräneringsbrunn dit dräneringsvatten från husets grund ska ledas. Brunnarna kan vara anslutna till den ledning som går till reningsverket, spillvattenledning eller till det kommunala dagvattennätet. 

Om inte huset har fått ny dränering under de senaste 15 åren är det troligt att både dagvatten från taket och dräneringsvatten leds till reningsverket och så får det inte vara längre. Du måste leda om vattnet till det kommunala dagvattennätet. 

Dagvatten från taket kan ledas till en dagvattenbrunn och sedan vidare till det kommunala dagvattennätet med självfall. Dräneringsvattnet kan förmodligen också ledas till det kommunala dagvattennätet med självfall. 

Om detta av någon anledning inte går så kan du behöva använda en pumpanläggning.
Läs mer om detta under rubriken Pumpanläggning för dag- och dränvatten längre ner på sidan.

Utkastare till gräsmattan, för hus med eller utan källare

Det är viktigt att ha bra marklutning bort från huset så att vattnet från utkastaren inte orsakar vattenskador på husväggen. Efter en utkastare kan man lägga en tät betongränna eller ränndalsplattor för att få bort regnvattnet från huset. 

Regnvatten får inte ledas så att det blir problem för dina grannar. Regnvatten får inte heller ledas ut på gatan. Under den kalla årstiden kan vattnet orsaka halkolyckor.

Är du osäker så rådgör med en markentreprenör.

Sen 2015 gäller nya riktlinjer för hantering av dag- och dräneringsvatten. Riktlinjerna innebär att alla fastighetsägare ska se till att dag- och dräneringsvatten inte är kopplade till avloppsledningarna som går till reningsverket. 

Vi har sammanfattat informationen om vad riktlinjerna innebär i foldern Nya riktlinjer för dag- och dränvattenhantering

Varför separering?

De nya riktlinjerna är ett förtydligande av ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Riktlinjerna har införts eftersom dagvatten, som vanligtvis inte behöver rening, ändå leds till avloppsledningen och reningsverket. Det kan vid nederbörd medföra att vatten som inte får plats i ledningsnätet eller i reningsverket tvingas släppas ut orenat till sjöar och vattendrag. 

Fastigheter som har lågt belägna golvbrunnar, främst hus med källare, riskerar också att få avloppsvatten upptryckt bakvägen in i källaren om avloppsledningen i gatan är överbelastad. Att kontinuerligt tillföra fel vatten till reningsverken orsakar dessutom onödiga driftskostnader och bidrar till onödig påfrestning av miljön. 

Omkoppling av dag- och dräneringsvatten bidrar till minskade driftskostnader. Kommunen har därför beslutat att erbjuda en pumpanläggning till fastighetsägare som inte kan avleda dräneringsvatten med självfall. Pumpanläggningen blir fastighetsägarens egendom. Kontakta oss om du har frågor kring behov av pumpanläggning. 

Är du på väg att dränera om din husgrund eller byta ledningar, så ta kontakt med VA-avdelningen.

Det är viktigt att du som ska dränera följer de nya riktlinjerna så att du slipper göra om detta senare. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till avloppsledning, så kallad spillvattenledning, utan ska anslutas till kommunal dagvattenledning. 

Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet eller hanteras inom fastigheten. 

För den fastighetsägare som klarar att ta hand om allt sitt dag- och dräneringsvatten inom sin egen fastighet finns möjlighet att få reduktion av den årliga brukningsavgiften. Reduktionen består i att du då inte behöver betala för dagvattenfastighet. 

Det finns olika sätt att ta hand om dag- och dräneringsvattnet på fastigheten, men vilka sätt som är möjliga beror på vilka förhållanden som råder på din tomt. Det handlar ofta om att leda dagvattnet till lämpliga vegetationsklädda ytor där det kan infiltrera naturligt. 

Några vanliga metoder är:

  • Att använda stuprör med utkastare över en gräsyta som är planerad så att vattnet rinner bort från huset och infiltreras i marken.
  • Att ränndalsplattor används för att leda vattnet tillräckligt långt ut från fastighetens vägg. Denna hantering av dagvatten inte bara renar vattnet, utan återför även vatten till den naturliga grundvattenbildningen i marklagren. Det kan bidra till att bibehålla vattenbalansen i marken.
  • Att gräva en stenkista eller installera en dagvattenkassett eller magasin. Dessa måste dimensioneras rätt för att inte svämma över om det regnar eller snöar mycket. För många fastigheter i Kristinehamn går det inte att avleda dräneringsvatten till stenkista på grund av flacka höjdförhållanden, hög grundvattennivå eller markförhållanden som till exempel berg och lera.

Prata med din markentreprenör om hur du på bästa sätt löser dräneringen på din fastighet. Om du har du funderingar eller frågor i samband med dränering kan du också kontakta VA-avdelningen.

När en fastighets dräneringsrör ligger lägre än dagvattenledningen i gatan så kan vattnet inte rinna med självfall. Det behövs då en pumpanläggning som installeras på fastigheten för att vattnet ska kunna ledas bort på rätt sätt. När du som fastighetsägare separerat husets dräneringsvatten från spillvattenledningen kan du ansöka om att få en pumpanläggning av Kristinehamns kommun. 

För att få pumpanläggning krävs att:

  • fastigheten måste vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp, det vill säga den allmänna VA- anläggningen i Kristinehamns kommun,
  • inget dag- eller dränvatten från fastigheten får avledas till spillvattenledning. Spygatter, golvbrunnar vid trappor eller källarnedfarter får inte kopplas på dagvattnet då detta kan riskera att översvämma källaren vid kraftiga regn.

Pumpanläggningen består av pump och pumpbrunn samt en fördelningsbrunn. Pumpen övergår till din ägo när du kvitterar den, vilket innefattar ansvar för installation och drift. Om det uppstår fel på pumpanläggningen ska kontakt tas med leverantören av pumpen, garantitiden följer med pumpen. 

När pumpen är installerad kommer vi ut och besiktar anläggningen. Vid godkänd installation får du ett intyg att fastighetens tak- och dräneringsvatten är rätt kopplat, rätt vatten i rätt ledning.

Skicka in den ifyllda ansökan till Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, 681 84 Kristinehamn. 

Kontaktuppgifter

Jeanette Olsson - kund- och marknadsansvarig VA
jeanette.olsson1@kristinehamn.se

0550-881 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".