Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Personuppgifter – så behandlar vi dem

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

När du kontaktar Kristinehamns kommun i olika ärenden, till exempel via e-post, när du ansöker om förskoleplats eller bygglov med hjälp av en e-tjänst, beställer informationsmaterial eller lämnar en synpunkt, lagras dina personuppgifter hos oss i olika databaser eller register. Personuppgifterna behövs för att våra tjänster ska fungera och vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation)  i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna används som underlag för ärende­hand­läggning, admi­nistra­tion, tillsyn, fakturering och framtagande av statistik. Det är också nödvändigt för att den svenska offentlighetsprincipen fullt ska kunna fylla sin funktion.

Rättslig grund för lagring av personlig data

Vi behandlar bara dina personuppgifter om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan lagstiftning. Följande lagliga grunder stödjer sig kommunen på för att behandla dina personuppgifter:,

  • Myndighetsutövning (ex. bygglov eller ekonomiskt bistånd)
  • Avtalssituation (ex. anställningsavtal, avtal med kund)
  • Rättslig förpliktelse (ex. bokföringsskyldighet, offentlighet- och sekretesslagstiftning)
  • Allmänt intresse (ex. forskning, statistik, arkiv)
  • Intresseavvägning (ex. kameraövervakning)
  • Samtycke (ex. vid publicering av personuppgifter på webb och sociala medier).

Du har rätt att få information om vilken rättslig grund som gäller vid behandling av just dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är den nämnd som handlägger ditt ärende som har ansvar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. I Kristinehamns kommun finns följande nämnder:

Kommunstyrelsen

Skolnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Kulturnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Administrativa nämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Adressen till respektive nämnd är:

Kristinehamns kommun

Namnet på nämnden ifråga

68184 Kristinehamn

 

Du kan också kontakta nämnden via kommunens telefonväxel 0550-880 00

Dina rättigheter

Om du anser att person­uppgifter om dig är felaktiga, ofull­ständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att upp­gifterna rättas eller raderas. Du har också rätt att återkalla ett samtycke och rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt.

Du har också rätt att en gång per kalen­derår utan kostnad få information om vilka av dina person­uppgifter som behandlas (register­utdrag). En begäran om register­utdrag kan göras via våra e-tjänster. Länken hittar du nedan:

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud e-post: dataskyddsombud@kristinehamn.se eller via kommunens telefon­växel 0550-880 00.

Hur vi delar personuppgifter med andra

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter till exempel i samband med överklagande av beslut. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryck­frihets­för­ord­ningens och offent­lighets- och sekretess­lagens regler om utlämnande av allmänna handlingar.

För att vi ska kunna utföra våra uppdrag kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med andra företag. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner hur det ska gå till för att skydda dina personuppgifter.

Våra sociala medier

Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

 

Kontaktuppgifter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".