Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Hälso- och sjukvård

Det är kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som gör insatser hos dig som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. De handleder omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter och kan även ge omvårdnadspersonal i uppdrag att utföra vissa uppgifter, via ordination eller på så kallad delegering.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Under kvällar, nätter och helger bemannas verksamheten av jourtjänstgörande sjuksköterska. Kommunen har inga egna läkare, det är landstinget som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården.

Det finns olika typer av insatser som man kan ha rätt till när man är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. Läs mer i listan nedan.

När du vistas på sjukhus är det läkaren på sjukhuset som bedömer när du är klar för att skrivas ut. Om du behöver fortsatt stöd hemma gör vi en plan tillsammans med dig för att du ska få en trygg och säker hemgång. Planeringen kan ske på sjukhuset eller i din bostad efter hemkomsten. Vid mötet deltar du och eventuellt en anhörig eller annan närstående, representanter från sjukhuset eller primärvården, samt företrädare från kommunens äldreomsorg. 

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av närstående kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller omvårdnadspersonal.

Hemsjukvårdsinsatser kan innebära att du behöver hjälp att ta dina läkemedel, injektioner, provtagning, omläggningar, rehabilitering eller förskrivning av hjälpmedel.

Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. Det är kommunens distrikts- och sjuksköterskor i samarbete med läkare på exempelvis vårdcentral, samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Då bestäms också vilka insatser som ska utföras.

Hemsjukvårdens ansvar gäller från sju år. Kommunen ansvarar för hjälpmedelsförskrivning från 18 års ålder.

Om du är i behov av rehabilitering hemma har du möjlighet att få sådana insatser från rehabenheten. Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem utför hemsjukvård?

Hemsjukvårdsinsatser utförs vanligtvis av legitimerad sjukvårdspersonal som distrikts- och sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Ibland kan dessa delegera vissa uppgifter till en undersköterska eller ett vårdbiträde. Då kan det röra sig om att lägga om sår, ge läkemedel eller utföra rehabiliteringsinsatser. Hälsofrämjande insatser förekommer också.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. För att få hemsjukvårdsinsatser av distrikts- och sjuksköterska ta kontakt med din nuvarande läkare och be om en första bedömning.

Insatsen är tidsbegränsad och avslutas när den planerade åtgärden är genomförd.

Hur kan jag få hjälp från kommunens hemsjukvård?

 • Genom att en gemensam vårdplan upprättas mellan läkare och kommunens distriktssköterska eller sjuksköterska. Vårdplanen är ett underlag för ditt behov av hemsjukvård.
 • Om du är inlagd på sjukhus kommer representanter från kommunen och landstinget samarbeta. Målet är bästa möjliga vård utifrån dina behov. Innan hemgång kommer en vårdplan upprättas tillsammans med dig.
 • Genom remiss från annan vårdgivare till fysioterapeut, arbetsterapeut eller distrikts- eller sjuksköterska
 • Du kan själv ta kontakt med Rehabenheten på telefontiden.

Vad kostar hemsjukvård?

För hemsjukvård får du betala 200 kronor per besök. Om du har kontinuerlig hjälp med exempelvis daglig läkemedelstilldelning så betalar du max 2045 kronor per månad år 2018, så kallad maxtaxa. 

Vilken roll har distrikts- och sjuksköterskor inom hemsjukvården?

 • De utför de hälso- och sjukvårdsinsatser som enligt läkarens ordination finns inskrivna i din vårdplan.
 • De samarbetar med övriga yrkeskategorier inom kommunen. Det kan till exempel röra sig om sjukgymnaster, arbetsterapeuter, biståndshandläggare eller enhetsansvariga.
 • De bedömer om hälso- och sjukvårdsinsatserna behöver utföras i hemmet.

Vilken roll har arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker inom hemsjukvården?

Rehabenhetens personal ansvarar till exempel för funktions- och aktivitetsbedömningar, rehabilitering, utprovning, förskrivning hantering och specialanpassning av medicintekniska produkter.

På Rehabenheten arbetar legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter, samt hjälpmedelstekniker. Bostadsanpassningshandläggare finns i verksamheten.

Du kan få hjälp med många olika saker via rehabenheten, insatserna består ofta av bedömning, behandling och träning. Här är några andra exempel:

 • utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • handledning av personal
 • konsultation vid arbetsmiljöinsatser
 • råd vid till exempel förflyttningssvårigheter
 • intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Demensvårdsteamet i Kristinehamns kommun består av ett tvärprofessionellt team som samarbetar vid vårdplaneringar och bedömningar hos personer med demenssjukdom eller minnesproblematik.

Demensvårdsteamet vänder sig till dig med:
• minnesproblematik
• diagnostiserad demenssjukdom
• anhöriga till personer med demenssjukdom eller minnesproblematik.

Demensvårdsteamets mål är:
• att genom väl planerade insatser skapa trygga förhållanden som förlänger kvarboende i det egna hemmet
• att erbjuda kontinuerlig kontakt och stöd
• att tidigt lämna information om var man kan vända sig vid behov och vad kommunen kan erbjuda
• uppmuntra till att få en diagnos vid misstanke om demenssjukdom och vid behov vara behjälplig vid sådan utredning
• att ha uppföljande besök eller telefonsamtal
• att tidigt kunna informera och erbjuda bedömning av kognitiva och fysiska förmågor samt upplysa om kognitiva och fysiska hjälpmedel.

Skapa trygghet för anhörig genom att:
• att erbjuda anhörigcirklar
• att erbjuda enskilda samtal till anhörig
• att erbjuda regelbundna återkoppling via hembesök eller telefonsamtal
• fortbildning, utbildning och handledning
• att bedriva en god omvårdnad till demenssjuka
• att höja kompetens och kunskap, hos personalen, om demenssjukdomar
• att ge handledning inom omvårdnadsarbetet med demenssjuka.

Demensvårdsteamet följer socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Vi håller också koll på aktuell forskning inom detta kunskapsfält och verkar för att implementera nya resultat även i vår verksamhet.

Vi som ingår i teamet är:

Rebecca Hontwedt, Biståndshandläggare
Minna Sainio, Leg. Sjuksköterska
Malin Astin, Leg. Arbetsterapeut
Linda Bodin, Silviasyster
My Lundgren, Specialistundersköterska demensvård
Hanna Lundgren, Enhetschef dagverksamhet Sörgården

Vill du kontakta demensvårdsteamet?

Du når oss på telefonnummer 0550-86844, helgfri vardag mellan klockan 08.00-10.00.

Nationell patientöversikt, NPÖ, är en tjänst som gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Syftet med NPÖ är att informationen ska följa patienten. Viktig medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om patienten besöker ett landsting, en kommun eller en privat vårdgivare. Det betyder att anslutna kommuner och landsting kan läsa viktiga delar av varandras dokumentation, under förutsättning att patienten ger sitt samtycke.

Från och med juni 2011 är Kristinehamns kommun anslutna till NPÖ. Det innebär att kommunens sjuksköterskor har efter samtycke från patienten möjlighet att läsa delar av landstingens dokumentation.

Vill du veta mer om NPÖ?

Läs mer om NPÖ på Ineras hemsida 
Läs mer om NPÖ på 1177 Vårdguiden 

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. De kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer om patientnämnden på Region Värmlands hemsida.

Kontaktuppgifter

Distrikts- eller sjuksköterskor

0550-881 18 eller 0550- 881 19, telefontid 8.00-9.00 och 15.00-16.00

Rehabenheten

0550- 885 27, telefontid 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".