Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lagen ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommun ingår i Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden granskar bland annat årligen gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar och hur uppdraget i övrigt utförs. Dessutom genomförs löpande kontroller under året, av till exempel gällande fastighetsförsäljningar och dödsbon.

Överförmyndarkansliet, som finns i Kristinehamn, är nämndens uppdragsenhet och sköter den dagliga handläggningen. Många av besluten är delegerade till kansliets handläggare. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden som sammanträder en gång i månaden.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du som är part i ärendet inte är nöjd med ett beslut som har fattats av överförmyndarnämnden kan du överklaga.

Till alla myndighetsbeslut bifogas en så kallad besvärshänvisning. Besvärshänvisningen innehåller information om vilka uppgifter överklagan ska innehålla, inom vilken tid överklagandet måste ske och vart överklagan ska skickas.

Hur framför jag klagomål?

Om du vill framföra klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du vända dig till överförmyndarkansliet. Klagomål bör framföras skriftligt.

Om du vill framföra klagomål på Östra Värmlands överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Vill du kontakta överförmyndarkansliet?

Du når oss på telefonnummer 0550-869 90. Telefontiden är måndag till torsdag, klockan 10 till 12. Det går också bra att mejla till ofn@kristinehamn.se.

Vill du besöka oss?

Vår besöksadress är Kommunkontoret Uroxen på Kungsgatan 30 i centrala Kristinehamn. Kontakta oss och boka tid innan besök.

Vill du skicka brev till oss?

Postadressen är:

Kristinehamns kommun
90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84 Kristinehamn

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag-torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".