Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Familjerätt

Barn behöver båda sina föräldrar, även om de inte lever ihop. Familjerätten stöttar er som är föräldrar i det gemensamma ansvaret för era barn och deras behov. 

Till familjerätten kan du vända dig för att få råd och hjälp när det gäller adoption samt vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Familjerätten erbjuder rådgivning och upplysningar på telefon eller vid tidsbeställda besök.

Du når familjerätten på vår telefontid tisdag, onsdag och torsdag varje vecka, klockan 8.30-9.30. 

Det här kan du få hjälp med

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap. Det gör ni på familjerätten. Handläggare på familjerätten genomför då en faderskapsutredning. Till utredningen följer en faderskapsbekräftelse och möjlighet till anmälan om gemensam vårdnad. Först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

För att läsa mer om faderskap och protokollen se Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida.Du hittar sidan här: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Ni som föräldrar kan även själva göra en anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket. Det gör ni här: Skatteverket

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni alltid möjlighet till sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. Vid en separation är det ofta många frågor som ska lösas.

Läs mer om skilsmässa här! 

Läs mer hos Värmlands tingsrätt här!

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrarna där de gemensamt kan hitta former för hur man vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med barnen. Det kan innebära att tvister kan lösas utanför domstol. Samarbetssamtal fokuserar på den fortsatta föräldrarelationen, inte på den tidigare parrelationen. Samtalen har barnens vårdnad, boende och umgänge i fokus. Syftet är att föräldrarna ska fortsätta att fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte lever tillsammans längre. Föräldrar som har behov av att prata om sin parrelation kan istället vända sig till familjerådgivningen. Samarbetssamtal kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och det förs inga journaler över samtalen samt att de omfattas av samma sekretess som gäller för övrig socialtjänst.

Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om ni har vänt er till dem i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Socialsekreterare på familjerätten kan även skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge om det bedöms vara till barnets bästa.

Vill du ansöka om samarbetssamtal?

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Ni kan ansöka hos familjerätten om att få komma och skriva ett sådant avtal. Ett sådant avtal som godkänns av socialnämnden blir giltig har det samma verkan som en dom i en domstol, vilket bland annat innebär att det kan verkställas (genomföras med tvång) om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

I stället för ett formellt avtal kan samtalen leda fram till att föräldrarna gör en överenskommelse. En överenskommelse är inte bindande som ett avtal. Den ska inte godkännas av socialnämnden och man kan inte vända sig till domstolen och kräva att motparten fullföljer den.

Vill du ansöka om avtal?

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är handläggare på familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos oss om att få komma och skriva avtal. För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. Två socialsekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att socialnämnden gör en utredning för att bestämma vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Vi på familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet. Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan, skolan, BVC, tandvård eller övriga myndighetskontakter för barnet. Referenssamtal önskar vi även ha med eventuellt nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och vi har möjlighet att begära ut registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregistret.

Under utredningen bedömer vi bland annat er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen. Er förmåga som föräldrar att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern. Hur er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver. Även er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad. Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning, samt vad barnet själv vill. Det är viktigt för oss att barnet känner delaktighet och får möjlighet att lämna sin åsikt. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse utifrån dess mognad och ålder, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er föräldrar.

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, som vi skickar med till tingsrätten.

Läs mer om Värmlands tingsrätt här!

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum. Umgängesstöd innebär att en biologisk förälder endast träffar barnet när en av socialtjänstens utsedda umgängestödjare närvarar. Lokal anvisas av socialtjänsten om inte domstolen beslutat annat.

Handläggare på familjerätten rekryterar och tillsätter umgängesstödjaren samt följer upp umgänget. Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd, utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid. Vi kan ge förslag och råd för att umgänget ska bli så bra som möjligt för barnen. Vi ser vad som händer och samtalar med er föräldrar om det. Vi skriver också yttranden till domstolen om hur umgänget fungerar. Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra. Ett annat mål är att ni föräldrar ska samarbeta så bra så att umgänget kan fortsätta utan stöd av personal. Barnet träffar umgängesstödjaren vid ett par tillfällen innan umgänget startar. Detta för att barnet ska känna sig trygg i stödjarens sällskap och underlätta för barnet vid det kommande umgänget.

Vid sjukdom, semester eller om en förälder ställer in umgängestillfället erbjuds inga kompensationstider.

Umgängesstödjaren är neutral i förhållande till föräldrarna och ska se till barnets bästa. Stödjaren har rätt att avbryta umgänget om han/hon anser det vara till barnets bästa. Umgängesstödjaren lämnar kontinuerligt redogörelse till handläggare på familjerätten om umgänget. Det ingår inte i deras uppdrag att avrapportera uppdraget till förälder eller deras ombud.

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Du ska i första hand kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten. I brottmål kan du inte få den typ av rättshjälp som detta handlar om. Du kan då få offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Läs mer om rättshjälp här!

 

 

De formella kraven för att bli adoptivförälder är att man har fyllt 25 år. Man måste också genomgå en föräldrautbildning. För att man som par ska få adoptera tillsammans måste de blivande adoptivföräldrarna vara gifta med varandra. Det finns också möjligheter för ensamstående att få adoptera.

Mer information finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kontaktuppgifter

Sara Forslund - Samordnare
sara.forslund@kristinehamn.se

0550-868 32

Jenny Sunesson Larsson
jenny.sunessonlarsson@kristinehamn.se

0550-884 07

Linn Johansson
linn.johansson@kristinehamn.se

0550-868 39

Åsa Hansson
asa.hansson@kristinehamn.se

0550-886 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".