Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta i kommunens mark krävs att du har ett godkänt grävtillstånd.

Du som söker måste godkänna dessa villkor i samband med ansökan: 

 • Ansvara för kontroll av lednings- och kabelanvisningar från övriga ledningsägare.
 • Följa anvisningar för schaktningsarbeten i gata och park.
 • Inneha godkänd TA-plan (trafikanordningsplan) enligt Kristinehamns kommun riktlinjer.
 • Se till att godkänd utbildning finns vid arbete inom vägområde.
 • Stå för kostnaden för återställning.

För att få tillstånd behöver du följa dessa dokument: 

Lednings- och kabelanvisningar

Efter att du fått grävtillstånd beställer du lednings- och kabelanvisningar från de övriga ledningsägarna som har ledningar eller kablar i den yta som är avsedd för schakt. På ledningskollen.se kan du själv gå in och läsa hur du ska göra.

Trafikanordningsplan

När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg finns det alltid risk för olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska du upprätta en trafikanordningsplan, en så kallad TA-plan. Den ska vara godkänd av tekniska förvaltningen innan arbetet får påbörjas.

Du väljer TA-plan samtidigt som du gör din anmälan:

 1. Max 50 kilometer
 2. Intermittent arbete
 3. GCM-väg
 4. Trottoar
 • Huvudgator, infarter och busslinjer kräver att generell trafikanordningsplan kompletteras med gatunamn, tid för arbetet, ansvarig arbetsledare och telefonnummer.
 • Om arbetet kräver att en gata stängs av eller en parkering, trafikdirigering eller liknande, så krävs en trafikanordningsplan för varje arbete.
 • Eventuella ändringar av TA-plan ska godkännas av tekniska förvaltningen.

Du som söker och din personal är vid varje ingrepp ansvarig för att trafikanordningsplanen följs. Även Ramuddens Handbok På Väg – lokalt regelverk för allt arbete på kommunala gator och vägar ska följas.

Vad kostar det?

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • Administrationskostnad 3500 kronor
 • Kostnad för öppet schakt 100 kronor per dag
 • Förseningsavgift 10 000 kronor (tas ut om ingrepp eller trafikanordningsplan inte anmälts tre dagar innan arbetet påbörjats)

Läs mer om kostnader för att gräva i gatu- och parkmark samt återställning

När du grävt klart 

Efter att du avslutat ditt arbete ska marken återställas. Kostnaden för att återställa markytan betalar du som ansökt om grävtillståndet. Läs mer om kostnaderna för återställning

När arbetet slutförts ska rapporten i din grävansökan fyllas i.

Kontaktuppgifter

Sandra Norberg - driftadministratör
sandra.norberg@kristinehamn.se

0550-881 06

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".