Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter

Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) är en del av den stora skollokalsutredningen som kommunfullmäktige beslutade om 2011. Skolan kommer att byggs i kvarteret Björktrasten, nära Brogårdsgymnasiet, vilket medför att hela gymnasieskolan samlokaliseras. Hela tomtarean är på cirka 14 000 m2 och byggnaden blir cirka 4500 m2. Här kan du se ritningar för KTIC.

Vad händer nu efter överbesiktningsnämndens beslut?

Nu har överbesiktningsnämndens utlåtande kommit, i tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor. Nämnden konstaterar på flera punkter att det finns omfattande brister i dokumentationen som Noctor ansvarat för. Men eftersom det i avtalet mellan parterna inte finns utförliga krav på denna dokumentation så finns det inte tillräcklig grund för att underkänna entreprenaden.

Den vetskap kommunen har idag om de brister som finns, gör att vi fortsatt kommer jobba för att dessa måste åtgärdas innan skolan kan tas i bruk. Kommunens ställning är fortsatt att vi inte kan riskera säkerhet och hälsa för de som ska vistas i lokalerna. Om Noctor inte åtgärdar bristerna som finns måste en ny upphandling göras så att vi kan få en ny aktör på plats. Det innebär också att inflyttningen till den nya gymnasieskolan kan komma att försenas.

Just nu arbetar Kristinehamns kommun med att hitta en väg som för projektet vidare. På denna sida kommer vi även fortsatt uppdatera om processen framåt.

Varför gjordes en överbesiktning?

Tisdagen den 17 november inleddes förhandlingar angående slutbesiktningen av KTIC. Slutbesiktningen underkändes i våras efter att kommunen påtalat flera brister, bland annat i stålkonstruktionen och med fukt. Det var Noctor som begärde en överbesiktning, och förhandlingen skedde i överbesiktningsnämnden av tre oberoende jurister. Det som utreddes var om själva slutbesiktningen var utförd på ett korrekt sätt eller inte. Både Noctor och kommunen fick lämna in skriftliga inlagor och vittnen förhördes inför överbesiktningsnämnden.

Varför underkändes bygget?

Besiktningsmannen fann brister i byggnadens stålkonstruktion och i fuktsäkerhetsarbetet eftersom man fann mikrobakteriell påväxt. Här kan du läsa mer om kommunens ställningstagande i denna fråga.

Vad händer med frågan om radonrör?

Kommunen och Noctor är inte överens angående en betalning av radonrör som grävts ner i marken under KTIC. Kommunen valde på inrådan av Noctor att inte lägga en beställning av radonrör, en kostnad på 100 000 kronor som inte ansågs vara nödvändiga för platsen. Trots detta har radonrören grävts ner. Kommunen kan inte betala ut pengar till en entreprenör utan att det finns en grund för utbetalningen, det vill säga betala för saker som inte är beställda.

Just nu hanteras frågan om radonrören i Värmlands tingsrätt. Hur utfallet blir i denna fråga förväntas vara klart i februari 2021.

När kan byggnaden tas i bruk?

Just nu är lokalerna tomma, och kommunen kan inte släppa in elever, medarbetare och besökare i en lokal där stålkonstruktionens hållfasthet inte kan styrkas. Kommunen kan inte heller avvakta och se hur den mikrobiella påväxten utvecklar sig under ett antal år. Kommunen måste kunna garantera säkerheten och hälsan för alla som kommer att vistas i lokalerna. Inflytt i lokalerna kan ske när de brister som påtalats är åtgärdade.

 

Läs mer

12 februari 2021 - Accepterar förlikning om KTIC:s radonrör

23 januari 2021 - Kommunen lyfte tidigt oro kring KTIC

5 januari 2021 - KTIC – efter överbesiktningsnämndens utlåtande

21 dec 2020 - Överbesiktningsnämndens utlåtande i tvisten om nya gymnasieskolan KTIC klart

21 juli 2020 - Säkerhet och hälsa kommer först i frågan om nya gymnasieskolan

11 maj 2020 – Inflyttning på Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter (KTIC) försenas

 

Bakgrund

På KTIC kommer de tekniska gymnasieprogrammen att ha sin hemvist. Det bli teknik-, el-, fordon- och industritekniska programmen som får nya och moderna lokaler för sina karaktärsämnen. Här kommer även ett teknikcenter att etableras som ska fungera som resurs för både elever och personal. Satsningen gör det möjligt för kommunen att erbjuda en teknikundervisning i framkant för hela Kristinehamns skolsystem - från förskola till vuxenundervisning. I denna teknikundervisning är naturligtvis digitalisering och programmering viktiga delar.

Till KTIC kommer Näringslivssamverkan (Närsam) samt lokala, regionala och nationella aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet att flytta sina verksamheter. Den lokala noden till Karlstad Innovation Park – Kristinehamn Innovation Park – kommer att ligga här och blir en mötesplats för människor och innovation. Denna plats ska spegla Närsams uppdrag men också tillföra Kristinehamn något nytt – ett samarbete med skolan kring entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".