Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Norra och Södra Torget

Nu är arbetet med upprustningen av Norra och Södra Torget igång och ännu ett steg mot att förverkliga Visionen för Kristinehamns stadskärna görs! Arbetet utförs av Hesselius Entreprenad AB i Kristinehamn. 

Målet med torgprojekten är att skapa en tillgänglighetsanpassad mötesplats och en plats att känna stolthet över, ett vardagsrum mitt i Kristinehamns hjärta och ännu ett steg till en mer levande och vacker stadskärna.

Norra och Södra Torget är en del i Visionen för Kristinehamns stadskärna som du hittar här.

Beslutet om att titta på ny utformning av torgen togs av kommunstyrelsen hösten 2015. Ett förslag togs fram och det visades bland annat upp i samband med en medborgardialog om Norra och Södra Torget 2016. Ett gestaltningsförslag godkändes i kommunfullmäktige våren 2017. 2019 togs ett politiskt beslut att sätta igång torgprojektet och då avsattes 17,5 miljoner kronor för projektet. Kommunen har också ansökt om medfinansiering och fått 3,2 miljoner kronor beviljat från Trafikverket. Ett arbete med att ta fram en projekteringshandling och förfrågningsunderlag fortsatte och i somras upphandlade kommunen och skrev kontrakt med Hesselius Entreprenad AB i oktober 2020. 

Norra och Södra Torget och gatorna omkring kommer upprustas med delvis ny markbeläggning och gatorna kommer höjas upp för att låta torget breda ut sig till omgivande fasader. Trafiken ska, där det behövs, avskiljas mot oskyddade trafikanter med hjälp av bland annat pollare.

Norra Torget kommer få en ny placering av parkeringsytor. Vi kommer plantera nya träd längst med vattnet som ett komplement till träden som finns där idag. På Norra Torget i mitten av slänten ner mot vattnet kommer en ny välkomnande sittplats i form av ett trädäck byggas och framför Rådhuset kommer en aktivitetsyta skapas.

Ny belysning kommer placeras ner mot vattnet för att ge en tryggare ljusbild. Ny modern, enhetlig belysning kommer att finnas runt hela torget för att sammanbinda de båda torgen till ett. Vi kommer att återanvända en del av den klassiska armaturen som redan finns i området och komplettera med nyare.

Nya tillgänglighetsanpassade stråk kommer finnas runt torget och vid alla korsningar runt torget. De kommer utformas med en särskild plattläggning med taktila stråk som gör det lättare att ta sig fram. För arbetet med att tillgänglighetsanpassa korsningarna har kommunen fått medfinansiering från Trafikverket med drygt 3 miljoner kronor.

Arbetet kommer utföras i etapper så att inte hela Norra och Södra Torget och vägarna intill behöver stängas av samtidigt. 

Just nu är Norra Torget är avstängt för byggnation. Färdigt preliminärt våren 2021.

Vi kommer återanvända en hel del material. Stora delar av gatstenen som ligger på Södra Torget kommer ligga kvar, men kompletteras i de delar som är uppgrusade idag. En del större stenblock som idag utgör odlingsbäddar kommer återanvändas som sittplatser och murkanter. Vissa lampor som tas ner kommer sparas för att kunna användas vid reparationer av belysningsstolpar i andra delar av staden.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".