Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Del av kvarteret Kometen

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av kvarteret Kometen. Detaljplanen är antagen och beräknas vinna laga kraft 2020-02-25.

Planområdet omfattar fastigheterna Kometen 11 och 3. Planens syfte är att bredda användningen på fastigheterna och pröva möjligheterna till en nybyggnation av en byggnad med lägenheter på fastigheten Kometen 11, en parkering på innergården och hanterar samtidigt frågan om elnätsanläggning inom området.

Detta åstadkoms genom att upprätta en detaljplan över det aktuella området med användningarna Bostad, Centrum, Kontor och Teknisk anläggning.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta antagande

Planbeskrivning antagande

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar:

Plankarta granskning

Planbeskrivning granskning

Samrådsredogörelse

Planhandlingar tidigare skeden:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Trafikbullerutredning

Solstudie

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".