Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunens uppgift är att göra gator, vägar och offentliga platser framkomliga för dig som kommuninvånare, men också för att utryckningsfordon som ambulans, polis och räddningstjänst ska komma fram så fort som möjligt.

I Kristinehamns kommun snöröjer och halkbekämpar vi 16 mil gator och vägar och 5,5 mil gång- och cykelvägar.

Vi har 8 kommunala fordon och cirka 30 entreprenörer som snöröjer och halkbekämpar.

När påbörjas snöröjningen?

Vi prioriterar snöröjningen efter följande ordning och snödjup:

 1. Skolvägar, bussvägar samt gång- och cykelvägar 3-4 cm
 2. Infarterna och de stora lederna 3-4 cm
 3. Innerstan 3-4 cm
 4. I övriga områden börjar vi ploga när det har snöat 7-8 cm

Om trädgrenar eller buskar hänger ut över vägen så kan vi inte ploga, eller om fordon är parkerade på ett olämpligt sätt.
Här kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar när det gäller häckar, buskar och träd.

Halkbekämpning

När hela vägnätet är plogat enligt prioriteringen ovan, börjar vi halkbekämpa med sand på samma sträckor. Inför kyla och snöfall halkbekämpar vi bussleder och infarter med salt.

Hämta sand

Allmänheten kan hämta sand  i de sandhögar vi lägger upp på vintern. Sanden är gratis och finns på följande platser:

 • Centrala Kristinehamn: planen mitt emot Lidl, intill gästhamnen, där den gamla macken fanns
 • Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
 • Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
 • Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
 • Ölme: gamla stationsplan
 • Skottlanda: miljöstationen

Hur hanterar vi plogsträngar?

När snöröjningen och halkbekämpningen är avslutad påbörjas upprensning av övergångställen och busshållplatser. Vi röjer också i korsningar för att underlätta sikten. 

När vi snöröjer kan det ibland bli en plogsträng kvar framför din uppfart. Vi har tyvärr inga resurser för att ta bort denna eftersom vi då riskerar att inte hinna med att ploga alla våra områden under ett snöfall. Det är viktigt att vi hinner röja alla gator och vägar så att både du och utryckningsfordon kan ta sig fram.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för trafiksäkerheten runt din tomt. Det betyder att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din tomtgräns ska skötas så att risken för olycksfall begränsas. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för cirka en meter av gatan utanför tomtgränsen.

 • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor cirka en meter utanför din fastighet. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för cirka en meter av gatan utanför tomtgränsen.
  Om det kommer mycket snö kommer vi dock att behöva använda det utrymmet för snöupplag av plogvallar och då upphör ditt ansvar för trottoaren. Då ska du istället se till att det inte är halkigt på gångbanan utanför den upplagda snövallen.
 • Du får inte lägga ut snö på gatan från din egen garageinfart eller liknande, utan du måste placera snön på din egen tomt.
 • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna.
 • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen. Koppla bort eventuell kedja på sopkärlet inför tömningsdag. 
 • Du som äger en villa eller en annan fastighet ansvarar för att det går att komma fram på gångbanor och trottoarer utanför ditt hus och din tomt utan att halka.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare året runt.

Om du råkar ut för en olycka

Om du råkar ut för en olycka på grund av halka, kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. Sen anmäler du olyckan via felanmälan på kommunens hemsida.

Hur anmäler jag skador på min egendom?

Gör din felanmälan via hemsidan och beskriv din skada så kommer vi ut, besiktar skadan och tillsammans utreder vad som kan ha orsakat skadan samt vems ansvar det kan vara. Uppföljning och reparation av plogskador sker efter avslutad säsong.

Bra att veta: det är alltid det ansvariga fordonets trafikförsäkring som tar kostnaderna för orsakade skador.

Har du synpunkter på snöröjningen?

Har du synpunkter på hur vi sköter snöröjning och halkbekämpning? Här kan du skicka in din synpunkt.  

Frågor och svar

Vid mindre snöfall snöröjer vi med egen personal. Vid större snöfall sker utryckning med full styrka och då har vi en mängd entreprenörer inkallade via vårt avtal med LBC.

Det beror på hur omfattande snöfallet är, men vid fullt pådrag är det omkring 30 fordon igång samtidigt.

Vi prenumererar på lokala väderprognoser från SMHI som vi använder som underlag tillsammans med våra generella riktlinjer om snödjup när plogning sker. Varje snöfall är unikt och vi gör en ny bedömning från gång till gång om och när vi ska skicka ut snöröjarna. Vi försöker, om det är möjligt, att vänta till snöfallet avtagit. Det är för att vårt arbete inte ska bli ogjort.

Vi prioriterar skolvägar, bussgator, gång- och cykelvägar samt infarter och ringleder. Det är därför dessa snöröjs och halkbekämpas först.

Därefter körs villagatorna.

Med hänsyn till att vi är ett stort antal personer och maskiner som jobbar parallellt och att alla snöfall kräver olika insatser så kan vi aldrig svara på exakt när vi kommer till just din gata. 

Vi har alltid ett antal maskiner som röjer snö igång samtidigt. Varje maskin har ansvar för ett distrikt med ett antal gator som ska röjas. För att det ska göras så effektivt och snabbt som möjligt så körs gatorna i distriktet vanligen i samma ordning från gång till gång.

Se svaret ovan. Det kan också vara så att din gata är belägen i ett annat distrikt och snöröjs av en annan maskin än gatan bredvid.

Inne i Kristinehamns tätort är det normalt kommunen som är väghållare, men undantag finns. Ute på landsbygden är det vanligare att det är Trafikverket eller en vägsamfällighet. Om du är osäker på just din väg, kontakta oss så hjälper vi dig med svaret.

Gång- och cykelvägar är ett av våra prioriterade områden vid snöröjning. De plogas vid mindre snömängder och prioriteras före stora delar av vägnätet.

Om vi skulle ploga en öppning framför varje enskild infart så skulle det tyvärr ta mycket längre tid att snöröja. Det är alltså inte praktiskt genomförbart eftersom konsekvensen skulle bli att det tar betydligt längre tid att få snöröjt över huvud taget, något som vi inte ser som ett alternativ.

På vissa gator finns det naturliga alternativ till att ploga en vall, som inte tar oss någon längre tid, varför det på enstaka platser inte uppstår några vallar.

Kommunen har tyvärr inga resurser att ta bort vallar framför enskilda fastigheter. Om vi skulle ploga en öppning framför varje enskild infart så skulle det tyvärr ta mycket längre tid att snöröja. Det är alltså inte praktiskt genomförbart eftersom konsekvensen skulle bli att det tar betydligt längre tid att få snöröjt över huvud taget, något som vi inte ser som ett alternativ.

Den enskilde fastighetsägaren är ansvarig för en gångbana eller trottoar som löper utanför fastighetsgränsen. Detta innebär ett juridiskt ansvar att snöröja och halkbekämpa denna gångbana.

Om snömängderna blir så stora att kommunen använder trottoaren som snöupplag, så ansvarar fastighetsägaren för att göra i ordning en gångbana (cirka en meters bredd) i direkt anslutning utanför snövallen eller trottoaren.

I vissa fall blir stora snövallar liggandes länge på grund av ihållande kall väderlek. På vissa utsatta platser kör kommunen då bort sina snöupplag från trottoarer. Detta görs främst på platser där snöhögarna bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk, endera vid skolvägar eller exempelvis i centrum, där många människor är i rörelse.

Det är den enskilde fastighetsägaren som använder brevlådan eller sopkärlet.

Nej, all snö från den egna fastigheten ska läggas på den egna tomten.

De flesta fastigheter har någon fri yta som kan användas för snöupplag, exempelvis en gräsmatta, eller rabatt.

Dokumentera vad som skett och vid vilken tidpunkt, gärna med hjälp av bilder och gör en felanmälan på kommunens hemsida, så hjälper vi dig att reda ut hur vi går vidare. 

För att underlätta halkbekämpningen lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

 • Centrala Kristinehamn: planen mitt emot Lidl, intill gästhamnen, där den gamla macken fanns
 • Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen
 • Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen
 • Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8
 • Ölme: gamla stationsplan
 • Skottlanda: miljöstationen

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".