Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kommunomfattande översiktsplan  

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.

Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering, som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Kristinehamns kommuns senast antagna kommunomfattande översiktsplan är antagen 2006. De dokument som hör till nuvarande översiktsplan finns att läsa mer om nedan.

Ny översiktsplan  

Kristinehamns kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Kommunen har tagit emot synpunkter på förslaget under sommaren 2020 och bearbetar nu förslaget ytterligare inför att den nya planen sedan ska antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplan - utställningshandling - inkomna förslag på denna bearbetas just nu. 

 

Gällande översiktsplan

Den nu gällande översiktsplanen för Kristinehamns kommun arbetades fram mellan 1998 och 2006 och antogs av kommunfullmäktige i juni 2006. Planen är uppdelad i två delar: en faktadel som sammanfattar kunskapsläget över dagens Kristinehamn samt en orienterings- och beslutsdel som har ett mer framåtblickande perspektiv.

Översiktsplan del 1 faktadel

Översiktsplan del 2 orienteringsdel

Visionskarta

Kristinehamn markanvändning

Björneborg markanvändning

Bäckhammar markanvändning

Nybble markanvändning

Ölme markanvändning

Hela kommunen markanvändning

Inre hamnen disposition

Fördjupningar och tematiskt tillägg, gällande översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen innebär att det tas fram en översiktlig plan för en del av kommunen. En fördjupning är också vägledande för efterföljande planering, till skillnad mot en detaljplan som är juridiskt bindande. De fördjupningar av översiktsplanen som finns är listade nedan.

Ett tematiskt tillägg är också en fördjupning av översiktsplanen, men för ett specifikt temaområde. I Kristinehamn har vi ett tematiskt tillägg för vindkraft. Se nedan.

För området på östra sidan av Vålösundet har Kristinehamns kommun tagit fram en fördjupning av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen, Vålösundet Östra, antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2010 och vann laga kraft 23 juni 2011.

Planhandling

Illustrationskarta

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för västra Vålösundet. Fördjupningen av översiktsplanen kommer sedan den antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft att ligga till grund för de juridiskt bindande detaljplaner som avses upprättas på de platser det anses befogat.

Planområdets norra del är beläget ca tre kilometer nordöst om Kristinehamns centrum och omfattar hela halvön med början söder om Kroksvik och vidare söder ut. Huvudsyftena med planen är ta ett helhetsgrepp på en del av kommunen som saknar en översiktlig planering och att utreda befintliga planeringsförutsättningar inför kommande detaljplanearbete och utdragningen av kommunalt vatten och avlopp till delar av västra Vålösundet.

Samrådshandlingar

Del 1 Planförslag
Del 2 Förutsättningar
Del 3 MKB
Bilaga Kulturmiljöutredning

2008 antog kommunfullmäktige ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft, kallad vindkraftsplanen. I planen pekas ett antal områden inom kommunen ut som lämpliga för vindkraftsetablering. Totalt omfattar de utpekade områdena ca 36 kvadratkilometer mark.

 

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

På kommunal nivå finns:

Trafikplan 

Bostadsförsörjningsplan

Dokument

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".