Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Del av kvarteret Jupiter

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av kvarteret Jupiter. Planförslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 29/10. Planen vinner laga kraft 25 november.

Planområdet omfattar fastigheterna Jupiter 10 och del av Jupiter 2. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till byggnation av en idrottshall. Detaljplaneförslaget möjliggör byggnation av en ny idrottshall som ska inrymma en hoppgrop. Planförslaget möjliggör även en utvidgad användning av ytterligare en byggnad inom samma fastighet.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Tidigare skeden:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".