Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Drillsnäppan

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av Kv Drillsnäppan. Planförslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 29/10. Planen vinner laga kraft 25 november.

Planområdet omfattar Drillsnäppan 2 samt del av Smedby 1:1. Planens syfte är att möjliggöra ombyggnad till bostäder i del av byggnaden som tidigare använts till vårdändamål. Detta åstadkoms genom att upprätta en detaljplan över det aktuella området med den huvudsakliga användningen bostad (B), vård (D), centrumändamål (C) och kontor (K). 

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planhandlingar:

Under samrådsperioden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)

Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, tidningsrummet
Öppet måndag – torsdag 09:00 – 19:00, fredag 09:00 – 17:00, och lördag 11:00 –14:00

Upplysningar:

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

-  Planarkitekt Malin Iwarsson, 0550-885 50, eller

-  Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivningen

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Tidigare skede:

Plankarta

Planbeskrivning

Miljöundersökning

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".