Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Utveckling i centrum

Kommunen arbetar med centrumutvecklingsfrågor bland annat genom en centrumgrupp där tjänstepersoner från olika förvaltningar, polisen och Omtänksamma Kristinehamn träffas regelbundet i ett forum där frågor om centrums utveckling diskuteras. Knutet till centrumgruppen finns en stadsmiljökommitté som är ett politikerforum kopplat till centrumutvecklingsfrågor och stadsmiljö.

Centrumvision

Vi har tagit fram en vision för stadskärnan som ska fungera som en vägledning för vad vi vill uppnå med vårt centrum. Det här är resultatet av en omfattande dialog med invånare, civilsamhälle, näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor. Tillsammans har vi skapat en vision som ska vara tydlig och inspirerande så att vi kan utveckla en mer attraktiv och välkomnande stad. Den ska ligga till grund för en fortsatt och utvecklad samverkan mellan både privata och offentliga aktörer.

Visionen beskriver i grova penseldrag en viljeriktning för hur vi vill att vår stadskärna ska upplevas. En del av arbetet som redovisas i visionen, till exempel den nya stadsparken, projektering för ombyggnad av torgen,  åtgärder för att snygga till Kungsgatan, arbete för att stärka handeln med mera, är redan klart eller pågår för fullt.

Dialogen med medborgarna visar tydligt vilka kriterier som är viktigast. Därför har vi tagit hänsyn till dessa sju områden när vi skapade visionen: Trygghet, trivsel, utbud, tillgänglighet, folkliv, inkludering och mötesplatser.

Här kan du läsa hela visionen för Kristinehamns kommuns stadskärna

I samband med framtagandet av visionen så togs en avsiktsförklaring fram som en överenskommelse mellan alla som ställer sig bakom visionen. Dessa har nu organiserat sig och kallar sig för Centrumgruppen och består av:

  • fastighetsägare i stadskärnan
  • Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB
  • Omtänksamma Kristinehamn
  • kommunala förvaltningar

Gruppen ska genom samverkan jobba mot målet att förverklig vår vision om Kristinehamns kommuns stadskärna. Ett första och mycket viktigt steg var att tillsammans ta fram en handlingsplan, som innehåller en redovisning av prioriterade åtgärder, finansiering, tider och ansvar utifrån viljeinriktningen i visionen.

Här kan du läsa Handlingsplan 2019-2030, Vision för Kristinehamns kommuns stadskärna

Nästa stag är att tillsammans ta fram en aktuell åtgärdslista där vi gemensamt har valt och prioriterat åtgärder ur handlingsplanen som vi tillsammans ska jobba med under året.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".